Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. W związku z powyższym informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest : Elmonter Oświetlenie Mariusz Szkudlarek , ul. Przemysłowa 1, 62-410 Zagórów, NIP: 6670000330 . Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 1, 62-410 Zagórów lub email: iod@elmonter.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu asortymentu firmy, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy Elmonter Oświetlenie kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

Firma Elmonter Oświetlenie nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Elmonter Oświetlenie.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: iod@elmonter.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Przemysłowa 1, 62-410 Zagórów.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,

Administrator Danych Osobowych Elmonter Oświetlenie

| Elmonter Oświetlenie | Przemysłowa 1| 62-410 Zagórów | Polska |

©2018 Elmonter Oświetlenie


Elmonter | Oświetlenie | Energetyka | Konstrukcje Specjalne | Projektowanie | Materiały do Pobrania | Kontakt

Copyright © 2022 Elmonter
62-410 Zagórów, ul. Przemysłowa 1, tel. +48 (63) 274 30 30, info@elmonter.pl
Obsługa techniczna portalu: Agencja Reklamowa Konin.PRO